Aktien

 
 

Sedan den 22 december 2016 är Bolagets aktier listad på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet STW. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

 
Extern länk till Nasdaq First North – Klicka här

 

Nasdaq First North

Nasdaq First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. First North är multilateral handelsplattform (Eng: Multilateral Trading Facility, MTF) och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, utan regleras istället av en mindre omfattande uppsättning regler anpassade till mindre tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på First North är därför generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga regelverk efterlevs. Det är Nasdaq OMX Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First.
 

Certified Adviser

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North ska ha en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier planeras att tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm Aktiebolag godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm Aktiebolags övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och bolagets Certified Adviser lever upp till regelverket på First North.

SeaTwirls Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

Aktieinformation

Kortnamn: STW
ISIN: SE0009242175

Noterad sedan: 2016.12.22
Endast ett aktieslag finns.
 

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till att erhålla gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan resultera i förändring av kontrollen i Bolaget.

Huvudägare den 31 mars 2017 är Knut Claesson.

 

Största aktieägare den 31 mars 2017

Aktieägare

Antal aktier

Andel


Knut Claesson

596 666

34,22%

Ehrnberg Solutions AB

166 793

9,57%

Almi Invest AB

163 137

9,36%

GU Ventures AB

140 399

8,05%

SolvInvest AB

106 500

6,11%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension

72 882

4,18%

Mangold Fondkommission AB

65 000

3,73%

JPMEL-Stockholm Branch

47 066

2,70%

Andreas Bonnier

22 324

1,28%

Pontus Ryd

19 614

1,12%