Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på First North (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på First North tillämpar och följer bolaget First Norths regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.
 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på First North.

Verkställande direktören

Verkställande direktör är Gabriel Strängberg. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Gabriel Strängberg
Gabriel Strängberg
 
Gabriel Strängberg, Verkställande direktör
Gabriel har tidigare erfarenhet som VD och teknisk chef på en mekatronisk företag. Gabriel har en examen Master of Science i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en kandidatexamen från University of Central Florida.

 
 
 
 
 

Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

 

Styrelse

SeaTwirls styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Göteborg.
 
Styrelseledamöterna utses vanligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

Roger Cederberg
Roger Cederberg
 
Roger Cederberg, styrelseordförande
Roger har lång erfarenhet som VD och styrelseordförande i flera bolag med bred internationell bas. Roger är numera i huvudsak engagerad i nystartade bolag och bolag i tillväxtskeden. Arbetar på GU Ventures med företagsutveckling och investeringar sedan flera år. Roger är Civilingenjör i Teknisk Fysik, Tekn Dr i Datorteknik och har en MBA.

 
 
 

Daniel Ehrnberg
Daniel Ehrnberg
 
Daniel Ehrnberg, uppfinnare och styrelseledamot
Daniel är uppfinnare och grundare till SeaTwirl AB. Daniel har ett starkt intresse för energiteknik och innovationer. Daniel har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. Han har examen Master of Science i fysik och tilldelades 2010 stipendie från Konung Carl XVI Gustafs för sitt arbete i “hållbar utveckling av vågenergi”.

 
 

Katarina Frotjold
Katarina Frotjold
 
Katarina Frotjold, styrelseledamot
Katarina Frotjold har tidigare erfarenhet från fordonsindustrin samt vindkraftsindustrin och har varit inblandad i flera intressanta vindkraftsprojekt innan. Hon har stor passion i vindkraft och i synnerhet vertikala vindkraftverk. Katarina tillför företaget viktig kunskap om vindkraftsindustrin.

 
 
 

Pontus
Pontus Ryd
 
Pontus Ryd, styrelseledamot
Pontus Ryd är från företaget Solvina som nyligen investerade i SeaTwirl. Solvina Groups verksamhet har gett Pontus omfattande tillgång till internationella affärskontakter med nätoperatörer och energibolag samt en djupgående kompetens inom flera tekniska områden bl.a. inom kraftverksintegration, stabilitet och reglering av elnät. Detta kan öppna ytterligare unika möjligheter för SeaTwirl i världen.
 
 
 
 
Pontus Laurits
Peter Laurits
 
Peter Laurits, styrelseledamot
Peter Laurits är utbildad civilingenjör i elektronik från Chalmers och började sin karriär på Saab Training Systems där han senare tillträdde som vice VD och försäljningsansvarig. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för Corroventa Avfuktning AB som är ett bolag som är världsledande inom mobil avfuktning. Sedan 2013 är Peter VD och delägare i Concept Träningsredskap AB.
 
 
 
 

Valberedning

Någon formell valberedning eller valberedningsprocess beslutades inte av årsstämman den 15 februari 2016. Valberedningsarbetet i Bolaget för kommande år ska initieras av styrelsens ordförande som i god tid före nästa årsstämma kommer att sammankalla de fem (5) röstmässigt största ägarna i Bolaget för att diskutera nästa års nomineringar inför årsstämman. De nomineringar som avses är förslag till styrelse, styrelsens sammansättning, styrelsens ersättning, val av revisor och val av ordförande vid stämman.

 

Revisor

Stefan Hugo Kylebäck
Huvudansvarig revisor är Stefan Hugo Kylebäck (1965), auktoriserad revisor på Ernst & Young AB

 
 
 

§ 1 Firma
Bolagets firmanamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.

 
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

 
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

 
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

 
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

 
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses.

 
§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 
§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 
§ 10 Ärenden på bolagsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

 
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Årsstämma 2016 – Protokoll årsstämma
Bolagets årsstämma hölls den 15 februari 2016 i Göteborg.

 

Extra bolagsstämma 2016Protokoll extra bolagsstämma
Bolagets höll en extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 i Göteborg.

 

Årsstämma 2017Kallelse till årsstämma

 

Fullmaktsformulär 2017Fullmaktsformulär för årsstämma

 

Årsstämma 2017 – Protokoll årsstämma
Bolagets årsstämma hölls den 22 februari 2017 i Göteborg.