Företrädesemission 2020

 

SEATWIRL AB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

SeaTwirl AB har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 30 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag den 5 november godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på SeaTwirls hemsida, www.seatwirl.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades
SeaTwirl AB har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 30 oktober 2020 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader.”

”Vi är mycket glada och stolta över utfallet i denna emission, över det stora intresset och uppslutningen. Jag vill verkligen tacka befintliga ägare som valt att fortsatta stödja oss på vår resa. Jag vill speciellt tacka vår huvudägare som utöver sin generösa investering, garanterade emissionen och därmed satte tonen för hela emissionen. Detta är ett mycket stort och viktigt steg för bolaget och tack vare denna finansiering kan vi fortsätta vår utveckling av S2 efter plan och ta oss närmare vårt mål om en kommersialisering av flytande vindkraft till havs!”  Peter Laurits, CEO 

Prospekt finns tillgängligt här

Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Här kan du ladda ner anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB . Observera att denna anmälningssedel inte ska användas för teckningsoptionsägare vars innehav är förvaltarregistrerat. Kontakta då din förvaltare för vidare instruktioner. Anmälningssedel 

 

Erbjudandet och informationen på denna sida omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som följer av svensk rätt.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.