Styrelse & ledning

Styrelsen arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelse 

SeaTwirls styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Göteborg. Styrelseledamöterna utses vanligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

Dan Friberg
Styrelseordförande

Född: 1976
Invald: 2020
Antal aktier i SeaTwirl: 85 928
Utbildning: MBA från Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Erfarenheter: Dan har haft flera ledande positioner inom innovationssystemet och finanssektorn, bland annat VD för Science Park Jönköping. Han har även varit entreprenör i flera bolag
Yrke: Delägare och VD för Infobric
Övriga styrelseposter: Sitter i ett tiotal andra styrelser
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Fredrik Östbye
Styrelseledamot

Född: 1972
Invald: 2021
Antal aktier i SeaTwirl: 31 115
Utbildning: MSc Electronics
Erfarenheter: Fredrik är en serie-entreprenör som realiserat flera framgångsrika företag varav två har blivit uppköpta av stora bolag. Under 2013-2017 var han Vice President, Internet of Things på Telenor och 2017 Group Vice President, Head of Digital transformation, Grundfos. Han är rådgivare till flera spännande start-ups och scale-ups
Yrke: Group Vice President, Head of FutureLab, Grundfos
Övriga styrelseposter: Gomero Group AB (publ), Imagimob AB, Talkamatic AB, Consat Telematics AB, Minalyze AB
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Lasse Tenerz
Styrelseledamot

Född: 1960
Invald: 2021
Antal aktier i SeaTwirl: 51 996
Utbildning: Civ Ing Teknisk Fysik och Tekn Dr, Uppsala Universitet
Erfarenheter: 1988-2008 Vice President R&D och delägare Radi Medical Systems AB, som blev uppköpt 2008.  Mellan 2009-2018 aktiv och delägare i Hök Instrument AB/Senseair AB som blev uppköpt 2018. Lasse är uppfinnare på ca 40 patent. Investerat i flera start-up företag. 
Övriga styrelseposter: Norrtelje Elektronikpartner AB, Sensidose AB, Brännskadefonden, Happy Child Home, samt några mindre uppdrag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Knut Claesson 
Suppleant

Född: 1947
Invald: 2020
Antal aktier i SeaTwirl: 1 085 372 (ägs via stiftelse) 
Utbildning: Tekn. Dr. i Kemi, Värmeteknik och Maskinlära från Chalmers
Erfarenheter: Efter en lång karriär på Munters, där han bland annat var utvecklingschef och vice VD, grundade han 1985 Corroventa Avfuktning. Efter att han sålde Corroventa 2007 har han varit engagerad som delägare och mentor för bolag med tekniska produkter som kommit fram runt Högskolan och Science Park i Jönköping. Knut har varit delägare i SeaTwirl sedan 2014 och är idag huvudägare via stiftelse
Yrke:
Övriga styrelseposter: Sitter i styrlesen för två andra bolag
Beroende ledamot    

Styrelseledamöternas innehav av aktier och optioner enligt ovan inkluderar även indirekt ägande via bolag.

Ledning

Verkställande direktör är Peter Laurits. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Peter Laurits
Verkställande Direktör

Född: 1969
VD sedan 2020
Antal aktier i SeaTwirl: 9 820
Antal optioner i SeaTwirl: 268
Antal Board LTIP: 10 000
Utbildning: Civ Ingenjör i Elektronik, Chalmers Tekniska Högskola
Erfarenheter: Peter har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2014 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB
Övriga styrelseposter: Sitter i styrelsen för TWIIK AB

Innehav av aktier och optioner enligt ovan inkluderar även indirekt ägande via bolag.

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.