Stock market information


Stock market information

Under this section you will find information about the share, corporate governance, financial calendar and other investor-related information.


Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på  Nasdaq First North Growth Market tillämpar och följer bolaget Nasdaq First North Growth Market regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets 
aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för 
god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.


Revisor

Huvudansvarig revisor är Victor Cukierman, auktoriserad revisor på Grant Thornton.


Bolagsordning

Org.nr 556890-1135

Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 11 maj 2023.

BOLAGSORDNING FÖR SEATWIRL AB (PUBL)
Org.nr 556890-1135

Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 11 maj 2023.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 Poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Öppnande av bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera protokolljusterare
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans¬räkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b) revisor och eventuell revisorssuppleant när så ska ske
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.Financial calendar


2024
2024-02-08
Year-end report

2024-03-19
Annual report

2024-04-19
Interim report January-March

2024-05-07
Annual general meeting

2024-07-19
Interim report April-June

2024-10-18
Interim report July-September

Previous financial reports
2023
2023-04-21
Interim report January-March

2023-04-21
Annual report

2023-05-11
Annual general meeting

2023-07-21
Interim report April-June

2023-10-20
Interim report July -September


The stock

Nasdaq First North Growth Market
Since December 22 2016, the Company’s shares have been listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, under the ticker symbol STW. All shares listed are of the same class. 

The shares are registered in electronic form and managed by Euroclear. 

About Nasdaq First North Growth Market 
Nasdaq First North Growth Market is a registered SME marketplace for growth companies, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) implemented in the national legislation of Denmark, Finland, and Sweden. The marketplace is part of the Nasdaq group. Issuers on the Nasdaq First North Growth Market are not subject to the regulation applicable to issuers whose shares are listed on a regulated market, as defined in EU legislation (and implemented in national legislation). Instead, they are subject to less extensive rules and regulations tailored to smaller growth companies. The risk of investing in an issuer on the Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer listed on a regulated market. 

Certified Adviser
All issuers with shares listed for trading on the Nasdaq First North Growth Market have a Certified Adviser, whom monitors compliance to the set rules. Nasdaq approves the issuer’s application for admission to trading. 

Nasdaq Stockholm Aktiebolag’s surveillance function is responsible for ensuring that both the company and the company’s Certified Adviser comply with the regulations of the Nasdaq First North Growth Market. 

SeaTwirl’s Certified Adviser is Vator Securities AB, tel: +46 (0)8 5800 6599, Email: ca@vatorsec.se

Trading Information 

Stock Information 

Ticker symbol: STW 

ISIN: SE0009242175 

Listed since: 2016-12-22 

There is only one class of shares. 

Ownership Structure 

As far as the Company’s board is aware, there are no shareholder agreements or other arrangements between shareholders aimed at obtaining joint control over the Company, or that could result in a change of control in the Company. 

As of March 28, 2024, the main owner is the Knut Claessons and Caroline von Otter-Claessons Foundation. 

Largest shareholder on 28 March 2024
ShareholderNumber of sharesShare
Knut Claessons and Caroline von Otter-Claesson’s Foundation1 637 00827,4%
Avanza Pension, Insurance Company410 0686,9%
Trinova Ventures AB247 5514,1%
SPP Sverige Plus152 5842,6%
Solvinvest AB114 6071,9%
Ehrnberg Solutions AB98 2751,6%
Optiga AB92 4461,5%
Black & White Ventures AB76 8651,3%
Johan Claesson72 9921,2%
Solmia AB (Skene)70 0001,2%
Others3 011 06350,3%
Total number of shares5 983 459100%