Bolagstämmor

Extra bolagsstämma 2021

Bolaget håller en extra bolagsstämma den 19 juli 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen för SeaTwirl AB (publ), med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas per brev under adressen SeaTwirl AB, ”Extra bolagsstämma”, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Årsstämma 2021

Bolagets årstämma hålls den 24 februari 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen för SeaTwirl AB (publ), med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas per brev under adressen SeaTwirl AB, ”Extra bolagsstämma”, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Extra bolagsstämma 2019

Årsstämma 2019

Bolagets årsstämma hölls den 19 februari 2019 i Göteborg.

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SeaTwirl AB kallas till en extra bolagsstämma som äger rum den 11 september i Göteborg.

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 26 februari 2018 i Göteborg.