News & Media

SeaTwirl gets 50.4 MSEK financing from the Swedish Energy Agency

SeaTwirl has been awarded a grant for “Larger pilot and demonstration projects for energy and climate change transition” from the Swedish Energy Agency. The grant amounts to 50.4 MSEK.

SeaTwirl has been awarded a grant for “Larger pilot and demonstration projects for energy and climate change transition” from the Swedish Energy Agency. The grant amounts to 50.4 MSEK.

SeaTwirl was awarded the grant for its S2x project, the 1 MW wind turbine that will be installed in Norway. The project will contribute important data points for the continued scale up of the technology and be an important reference for SeaTwirl’s continued commercialisation where the aim is set for much larger turbines (10 MW and larger) in commercial windfarms.

The grant will be paid out on an ongoing basis until February 2026 as predetermined milestones in the project are reached.

The Swedish Energy Agency assesses projects both from a technical and business perspective. The ability and potential to contribute to an ecologically and economically sustainable energy system, the possibilities for commercialisation, as well as contribution to export income and jobs are among the things reviewed by the agency. The purpose of the grant is to improve the conditions for innovative solutions to enter into the market and scale up.

The Swedish Energy Agency’s motivation for awarding the grant was: “The Swedish Energy Agency assesses that SeaTwirl’s floating wind turbine holds potential for the transition of the energy system as it enables a buildout of offshore wind power at locations with great depths (> 50 m) at a competitive cost and lower material consumption than today’s offshore wind power. With projections of increasing demand for renewable energy, locations with greater depths are also expected to be needed for offshore wind power. The Swedish Energy Agency assesses SeaTwirl’s wind turbine to be innovative.”

“We are awarded this grant after an evaluation process that has been very thorough. The Swedish Energy Agency is very competent and famously sets a high bar for awarding grants. They have gone through our application, technology, and market potential with a fine-tooth comb, so that we are awarded this grant is mark of quality and proof that we are on the right track. I am very pleased and proud of our work in this process,” says Peter Laurits, CEO of SeaTwirl.

Andreas Johansson, 15 November 2022

SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för ”Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning” från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för ”Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning” från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.

SeaTwirl har erhållit stödet för sitt S2x-projekt, ett vindkraftverk på 1 MW som ska installeras i Norge. Projektet kommer att bidra med viktiga data för fortsatt uppskalning av tekniken och bli en viktig referenspunkt för SeaTwirls kommersialiseringsresa där siktet är inställt på mycket större turbiner (10 MW och uppåt) i kommersiella vindkraftsparker.

Det beviljade stödet kommer att betalas ut löpande fram till februari 2026 och i takt med att förutbestämda milstolpar i projektet uppnås.

Energimyndigheten bedömer ansökande projekt från både ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv. Bland annat bedöms förmåga och potential att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem, möjligheterna för kommersialisering samt bidrag till exportintäkter och arbetstillfällen. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna för insteg och uppskalning av innovativa lösningar på marknaden.

Energimyndighetens motivering till beslutet lyder ”Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls flytande vindkraftsverk har potential för omställning av energisystemet då den möjliggör en utbyggnad av vindkraft till havs på platser med stort djup (> 50m) till en konkurrenskraftig kostnad och lägre materialåtgång än dagens havsbaserade vindkraft. Med nya prognoser för ett ökande behov av förnybar el förväntas även område med större djup ute till havs behövas utnyttjas för havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten bedömer att SeaTwirls vindkraftsverk har god innovationshöjd.”

”Vi vinner det här stödet efter en utvärdering som har varit mycket gedigen. Energimyndigheten har stor expertis och erkänt höga krav för att bevilja stöd. De har nagelfarit vår ansökan, teknik och marknadspotential i omgångar och att vi beviljas stödet är en kvalitetsstämpel och ett kvitto över att vi är på rätt väg. Jag är både glad och stolt över vår insats i den här processen”, säger Peter Laurits, VD för SeaTwirl.

Andreas Johansson, 15 November 2022

Are you interested in our products?

Interested in how SeaTwirl can help your energy project deliver renewable energy at the lowest cost available? Welcome to contact us for a more in-depth presentation of our products and projects!

Subscribe to our Newsletter

Career

Do you want to work with the offshore wind of the future? See available job openings here.