Extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2019.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter.
  8. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för rådgivare och anställda m.fl.
  9. Stämmans avslutande.

 

Läs hela pressmeddelandet:

Pressmeddelanden


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2