Kallelse till årsstämma i SeaTwirl

Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.

VD-anförande kommer att spelas in och publiceras på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per den 9 maj 2022, dels senast den 12 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske per post under adress SeaTwirl AB, Lilla Bommen 1, plan 13, 411 04 Göteborg eller info@seatwirl.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på SeaTwirls webbplats www.seatwirl.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en eller flera protokolljusterare;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Godkännande av förslag till dagordning;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 8. Beslut angående:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
 10. Val av:
  a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
  b) revisor och eventuell revisorssuppleant;
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission;
 12. Beslut om uppdatering av instruktion för valberedningen
 13. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Håkan Unbeck (ordförande) (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (utsedd av Solvinvest AB), Mattias Sundin (utsedd av Trinova Ventures AB), Charlotte Bergqvist (utsedd av Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Dan Friberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare.

Punkt 4 – Val av en eller flera protokolljusterare
Till personer att justera protokollet föreslås Pontus Ryd och Charlotte Bergqvist, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8b) – Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

 • styrelsens ordförande med 300 000 kr,
 • styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
 • övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10a) – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Dan Friberg, Fredrik Östbye och Lars Tenerz. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Dan Friberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Claesson.

Punkt 10b) – Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB med auktoriserade revisorn Patric Hofréus. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission.

Vidare föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om antagande av uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta bilagda uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion, Bilaga 1.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (Lilla Bommen 1 i Göteborg) samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till info@seatwirl.com.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 384 292. Det totala antalet röster uppgår till 3 384 292.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________

Göteborg i april 2022
SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

 

 

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2