Kommuniké från SeaTwirls årsstämma

SeaTwirl höll den 19 februari årsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades. För mer utförlig information om besluten hänvisas till stämmokallelsen som tidigare publicerats. Fastställande och resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att balansera till förfogande stående vinstmedel i ny räkning. Omval av styrelsen Hela styrelsen bestående av Pontus...

SeaTwirl höll den 19 februari årsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer utförlig information om besluten hänvisas till stämmokallelsen som tidigare publicerats.

Fastställande och resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att balansera till förfogande stående vinstmedel i ny räkning.

Omval av styrelsen
Hela styrelsen bestående av Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Peter Laurits, Roger Cederberg (ordförande), Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup omvaldes.

Bemyndigande om nyemission
Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, dock lägst 65 kronor. Antalet aktier som ska kunna tecknas begränsas inte på annat sätt än vad som följer av bolagsordningen vid var tid, gällande gränser för aktiekapital och antal aktier.

Emissionerna ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, i första hand till ägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2