SeaTwirl bokslutskommuniké

Gabriel Strängberg, MD

Detta är en sammanfattning av rapporten som kan läsas i sin helhet här. Väsentliga händelser under perioden (2018-06-01 – 2018-08-31) MHI Vestas tidigare VD Jens Tommerup föreslås till SeaTwirls styrelse Väsentliga händelser efter perioden (2018-09-01 – ) MHI Vestas tidigare VD invald i SeaTwirls styrelse SeaTwirl tecknar el-avtal med Haugaland Kraft Finansiell utveckling under perioden...

Detta är en sammanfattning av rapporten som kan läsas i sin helhet här.

Väsentliga händelser under perioden (2018-06-01 – 2018-08-31)

  • MHI Vestas tidigare VD Jens Tommerup föreslås till SeaTwirls styrelse

Väsentliga händelser efter perioden (2018-09-01 – )

  • MHI Vestas tidigare VD invald i SeaTwirls styrelse
  • SeaTwirl tecknar el-avtal med Haugaland Kraft

Finansiell utveckling under perioden (2018-06-01 – 2018-08-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 221 922 kr (-953 822 kr).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 14 546 606 kr (11 252 015 kr), därtill kommer kostnader för patent om 962 783 kr (698 369 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 881 984 kr (-1 527 661 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 350 393 kr (18 047 101 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 23 747 607 kr (28 721 103 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 225 162 kr (-953 828 kr) efter finansiella poster. Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under fjärde kvartalet.
  • Årets resultat, 2017-09-01 – 2018-08-31, utgjorde -4 973 496 kr (-3 238 182 kr).

 

VD:s kommentarer

”Vi fortsätter att göra framsteg. Arbetet med SeaTwirl S2, med en turbineffekt på 1 MW, löper på väl och vi gör framsteg inom projektet. Vi har den senaste tiden synts mer då vi varit närvarande på olika mässor i England, Tyskland, Holland och Belgien. I Sverige har vi presenterat på olika event som exempelvis om klimatkrisen där även Svante Thunberg talade. Isabella Lövin besökte vår prototyp i Lysekil och vi har varit i olika media som Wind Energy Network, Lysekilsposten och Svensk ExportKredits reklamfilm.

I september fick vi finansiering från Vinnova för ett projekt tillsammans med Saab, KTH och Linköpings Universitet. Även om vår del av projektet, som handlar om intelligenta material, är liten, är vi nöjda med att ses som attraktiv partner i dessa sammanhang. För vår del innebär samarbeten som detta, och det med Chalmers och RISE som vi berättade om i maj, att vi tillgodogör oss de utvecklingsresurser som finns inom industrin och akademin. Det är viktigt för vår fortfarande lilla organisation. Utöver Vinnovabidraget har vi även fått stöd från Västra Götalandsregionen (VGR).

Vi har även tecknat ett avtal med Haugaland Kraft som kommer att köpa elen från SeaTwirl S2 om vi väljer i Norge som testplats. Vår plan är installera S2 i havet 2020 och med avtalet tar vi ytterligare ett steg på den resan. Vi har dock inte tagit något slutgiltigt beslut och utvärderar därför fortfarande flera olika testplatser.

I oktober presenterade FN ytterligare en larmrapport om klimatet. Det kommer att krävas ansträngningar av historiska proportioner för att hålla temperaturökningen till 1,5 grader, enligt klimatpanelen IPCC. Nu är det upp till vår bransch att hitta lösningar som gör den nödvändiga omställningen möjlig. I praktiken innebär det att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.

SeaTwirl föddes med just kostnader i åtanke. En vertikalaxlad turbin vars vikt bärs upp av vattnet innebär färre rörliga delar, samtidigt som tillgängligheten ökar vilket tillsammans ger lägre underhållskostnader. I arbetet med SeaTwirl S2 lägger vi nu mycket vikt vid tekniska lösningars skalbarhet och vi fokuserar extra på installationen där SeaTwirl kan ha stora kostnadsfördelar jämfört med horisontalaxlade turbiner.

Vi är övertygade om att vi kommer att ha en mycket konkurrenskraftig lösning att presentera för marknaden. Jens Tommerup, som under sin tid som hög chef på Vestas var med och bildade havsvindsjätten MHI Vestas och som därefter tjänade som bolagets första vd, valdes in i vår styrelse i september. Jens kan den havsbaserade vindkraftsbranschen mycket väl och känner alla dess utmaningar och svårigheter. Att han med sin expertis och sitt nätverk väljer att bidra till SeaTwirl är en kvalitetsstämpel för vårt koncept.

För Jens, den övriga styrelsen och vårt kompetenta team ligger nu fokus på att göra verklighet av all den potential som finns för kostnadseffektiva lösning på den i framtiden enorma marknaden för flytande vindkraft. Vi har alla skäl att vara optimistiska om vad vi kan åstadkomma!”


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2