SeaTwirl genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

SeaTwirl genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) (”SeaTwirl” eller ”Bolaget”) har idag den 29 oktober 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 juli 2021, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  • SeaTwirls styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 19 juli 2021, om en Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 som vid full teckning initialt kan tillföra SeaTwirl cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.
  • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 21,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 56,8 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 5 november 2021. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.
  • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock som lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK per aktie.
  • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.
  • Motivet för Företrädesemissionen är att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital.


Bakgrund och motiv

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Bakgrunden till att Bolaget nu satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker beror dels på den snabba utvecklingen i branschen, dels på den forskningsrapport som publicerades under våren 2021 av Oxford Brookes University och dels på att framtidens stora volymer enligt Bolaget kommer att vara i detta segment. Bolaget har även därför tagit beslutet att se till att S2 inte enbart blir en produkt som visar skalbarhet och funktion utan även passa på att få med så mycket anpassning som möjligt för kommande vindkraftsparker. För att Bolaget ska bli redo att accelerera och gå mot kommersialisering av sin teknik för vindkraftsparker, kommer Bolaget under hösten påbörja projektet SX och parallellt fortsätta utvecklingen av S2 vilken fortsättningsvis kommer gå under arbetsnamnet S2x.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 47 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. SeaTwirl har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet om cirka 26,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,8 procent av Erbjudandet. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettoemissionslikviden vid fullteckning från Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 43,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier kommer SeaTwirl att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 23 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna av serie TO2 avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

  • Fortsatt utveckling och framtagning av tillverkningsunderlag för SeaTwirl SX och S2x, 80 procent.
  • Tillförsel av kapital för vidare optimering och validering av S2x, vindkraftssegmentet, kundmöten och mässor, 20 procent.

Kapitalet som tillförs från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO2 är avsett för att möjliggöra en accelererad kommersialisering av SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker och fortsätta färdigställandet av S2x. Därtill tillförs Bolaget med nödvändigt rörelsekapital.

För mer information, läs hela pressmeddelandet här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2