SeaTwirl publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31

SeaTwirl publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader).

Väsentliga händelser under perioden

 • SeaTwirl genomför sin första teknikdag (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenteras. Nov 2020
 • Företrädesemissionen i november 2020 tecknas till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader. Nov 2020
 • SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket. Feb 2021.
 • SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts. Feb 2021.
 • SeaTwirl flyttar till nya lokaler i Lilla Bommen, Göteborg. Mar 2021
 • Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1 (vilka emitterades i samband med Bolagets Företrädesemission 2020), motsvarande cirka 96,77 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Apr 2021
 • Vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande. Maj 2021
 • SeaTwirl håller extra bolagsstämma 19 juli. På stämman beslutas om förändrat räkenskapsår. Räkenskapsåret är nu från 1 januari till 31 december. Jul 2021
 • Lars Tenerz väljs in som ny styrelsemedlem. Jul 2021
 • Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz. Jul 2021
 • SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. Sep 2021
 • Installation av S2x förskjuts från 2022 till 2023 då Bolaget fortfarande väntar på att få koncessionen godkänd i Norge. Sep 2021
 • SeaTwirl besöker OTD-mässan i Stavanger, Norge. Okt 2021
 • SeaTwirl har efter en noggrann process valt ut en ny samarbetspartner för arbetet med mjuk finansiering (bidrag) där valet gick till GAEU Consulting AB. Okt 2021
 • SeaTwirl genomför Företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Okt 2021
 • SeaTwirl besöker FOWT konferensen i Marseille, Frankrike. Nov 2021
 • Företrädesemissionen tecknas till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nov 2021
 • SeaTwirl har under året förlängt befintligt låneavtal med Knut Claesson. Lånet är återbetalt med ränta per den 2021.12.30

Efter perioden

 • SeaTwirl firar 10 år. Feb 2022
 • SeaTwirl erhåller koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn, Norge. Mar 2022

Läs hela årsredovisningen här

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2