SeaTwirls delårsrapport för perioden december – februari 2021

Delårsrapporten för perioden december - februari presenteras.

Ladda ner SeaTwirls delårsrapport för perioden december till februari 2021 här

Väsentliga händelser under perioden (2020-12-01 – 2021-02-28):

  • SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket.
  • SeaTwirl samarbetar med Solvina som under perioden börjat utveckla, optimera och implementera styrsystemet för SeaTwirl S2.
  • SeaTwirl samarbetar med TechTribe som under perioden startat arbetet med elkonstruktionen av generatorhuset för SeaTwirl S2.
  • SeaTwirl höll årsstämma den 24/2.
  • SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts.

Finansiell utveckling under perioden (2020-12-01 – 2021-02-28):

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 340 017 kr (-1 183 514 kr).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 23 078 814 kr (17 749 094 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 110 261 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till 45 558 685 kr (-2 691 304). Likvida medel uppgick på balansdagen till 48 178 795 kr (6 551 649 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november.
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 53 568 014 kr (14 713 367 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 503 565 kr (-1 184 724 kr).

VD:s kommentarer

SeaTwirls mål är att installera nästa generation vindkraftverk, SeaTwirl S2, 1 MW i havet under 2022 och ta nästa steg i att etablera vår innovativa teknik på den globala marknaden. Men vår målsättning slutar inte där, vår vision sträcker sig mycket längre än så.
Vi ser flera potentiella marknader och applikationsområden där vår innovativa energilösning kommer att vara mycket attraktiv. Som i framtidens flytande vindkraftsparker, men även till nischade marknader såsom öar och andra avlägsna platser samt fiskodlingar.

Arbetet med SeaTwirl S2 går enligt plan och det senaste året har den tekniska utvecklingen tagits till en helt ny nivå. Diskussioner, simuleringar och
beräkningar har gett oss de svar vi letar efter och stärkt oss i vetskapen om att vi är på rätt väg. Det känns fantastiskt att öppna 2021 med att påbörja den
initiala produktionen av SeaTwirl S2 tillsammans med våra leverantörer.

Det händer otroligt mycket inom området förnybar energi just nu. Stora länder som Japan strävar efter att bli koldioxidneutrala till 2050 och USA investerar i en koldioxidneutral energisektor 2035. EU-kommissionen talar om miljardinvesteringar och det är glädjande att se Europa bana väg.

Covid-19 präglar vår vardag och vi är noga med att följa rekommendationerna. Verksamheten har påverkats i begränsad omfattning och vi har lyckats
fortsätta arbetet på ett strukturerat sätt efter vår planerade tidsplan.

Under perioden har vi fortsatt med det strategiska arbetet att bygga vår patentportfölj. I februari beviljades patent på ett delningsbart vindkraftverk
av det japanska patentverket, där vi sedan tidigare beviljats samma patent i Sverige, USA, Kina och Europa. Japan har bra vattendjup och stora städer
längs med kusterna vilket utgör en intressant marknad för vår flytande vindturbin, framförallt då Japan satt tydliga klimatmål. Genom att skydda våra tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker vi vår marknadsposition.

På årsstämman tackade vi Pontus Ryd för fem goda år i styrelsen och välkomnade Fredrik Östbye. Fredrik är en serie-entreprenör som realiserat flera framgångsrika företag varav två har blivit uppköpta av stora bolag. Han är i grunden en ingenjör som drivs av hur teknik kan skapa hållbarhet, men har under sin resa framför allt skapat team, strategier, partnerskap och affärsmodeller som tagit de bolag han engagerat sig i framåt.

SeaTwirl har initierat en tydlig övergång från att vara ett innovativt utvecklingsföretag till ett företag som levererar innovativa energilösningar. Vi har en
spännande tid framför oss och jag är glad att du vill följa vår resa!

Peter Laurits, VD

Telefon: +46 701 48 01 98
E-post: peter.laurits@seatwirl.com


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2