SeaTwirls delårsrapport för perioden jan-mar 2022

SeaTwirls delårsrapport för perioden 2022.01.01 - 2022.03.31

Väsentliga händelser under perioden

  • SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt). Jan
  • SeaTwirl firar tio år. Feb
  • SeaTwirl rapporterar om nyheter i S2x projektet där den dämpande plattan (heave plate) har tagits bort från flytkroppen (spar) vilket kommer resultera i att flytkroppen blir enklare att bygga och installera. Mar
  • VD Peter Laurits presenterar SeaTwirl på Aktiespararnas Aktiedag Stockholm. Mar
  • SeaTwirl erhåller godkänd koncession för installation av Bolagets vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget. Mar

Finansiell utveckling, 3 månader

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 864 650 kr (-4 274 613 kr).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 53 620 380 kr (22 970 248 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 819 949 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -6 147 375 kr (-1 909 256 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 938 710 kr (46 124 072 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 93 887 185 kr (49 362 088 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 869 813 kr.

VDs kommentarer

Den svenska regeringen gick i februari i år ut med nyheten om Sveriges havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att peka ut nya områden för
energiutvinning. Regeringen gör det för att industrin ”skriker idag efter havsbaserad vindkraft” och syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på
utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet.

Det är glädjande för oss i offshore branschen att läsa att även Sverige accelererar sina ambitioner för offshore vind och Sverige är en intressant marknad för oss. Men vår flytande vindturbin är designad för att möta energibehovet på en global marknad. Vår strategi är därför att framförallt ta sikte mot olika upphandlingar och projekt som pågår i Europa, USA och delar av Asien. Den skotska upphandlingen som redan är i full gång, ScotWind, är unikt stor och konkret och sätter verkligen Europa i förarsätet när det gäller offshore vind. ScotWind innehåller 17 siter varav 11 av dessa är designade för
flytande vind. SeaTwirl för dialog med ett flertal parter som deltar i, eller redan har vunnit en eller flera siter i denna upphandling, för att se om vi skulle kunna bli en potentiell leverantör till deras framtida vindkraftsparker.

Med vår skärpta strategi att rikta mer fokus på vindkraftsparker har vi dragit igång arbetet med nästa generations vindkraftverk som vi kallar SX. Vi har
många idéer internt, men för att veta bättre hur SeaTwirl ska bli en så attraktiv leverantör som möjligt, för vi också dialoger med ett par olika potentiella kunder för att få input på önskvärda funktioner för verket.

En del teoretiska studier indikerar att våra vertikala turbiner skulle ha betydligt bättre förutsättningar i vindkraftsparker gällande prestanda, vilket vi tar med i designarbetet. I en rapport från Oxford Brookes University (som publicerades 2021) visades just teoretiskt att vertikal-axlad design är mer effektiv än
traditionella turbiner i storskaliga vindkraftsparker. VAWT i vindkraftsparker kan boosta varandra (rätt installerade kan de öka varandras prestanda med
upp till 15 %) samt går att bygga tätare vilket medför mer energi per kvadratkilometer. Detta är en viktig parameter då siterna ofta är dyra för utvecklare att
upphandla, och då vill de naturligtvis ha ut så mycket förnybar energi som möjligt ur siten.

Vi är mycket glada för att vår koncession från NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) för installation
i Norge av S2x blev godkänd i mars, och ser framemot planerad installation under 2023. Stora delar av teamet fokuserar på denna leverans och arbetet med våra partners och underleverantörer har intensifierats ytterligare.

Med lättade restriktioner gällande Covid-19 har vi haft möjlighet att återigen börja delta fysiskt på mässor och konferenser, en viktig del av vårt arbete för att hålla oss uppdaterade, träffa potentiella leverantörer och skapa nya kontakter.

Det är verkligen spännande att verka inom offshore, förnyelsebar energi är helt rätt i tiden och vi går mot ett samhälle där el blir avgörande för hur vi ska tackla klimatomställningen. Jag är glad att vara med på resan och jag hoppas även du vill följa oss på den!

Peter Laurits, VD SeaTwirl

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2