SeaTwirl publicerar delårsrapport

Läs vår rapport för det första kvartalet (2023.01.01 - 2023.03.31)

Väsentliga händelser under perioden (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Utfall i företrädesemissionen kommunicerades. Den tecknades till 109,3 procent, varav 83,6 procent med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs därmed cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Jan
  • Testplats-koncessionen för S2x vinner laga kraft i Norge efter att överklaganden avslås. Jan
  • Johan Sandberg börjar som VD. Mar

Finansiell utveckling under perioden (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 397 488 kr (-2 864 650 kr)
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 85 824 601 kr (53 620 380 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 805 kr (1 582 804 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till 47 765 128 kr (-6 147 375 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 70 762 082 kr (42 938 710 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 144 463 721 kr (93 887 185 kr).

VDs kommentarer

Det har varit några mycket spännande och intensiva första veckor sedan jag tillträdde som VD för SeaTwirl i mars. Jag är djupt imponerad av teamet som visar på bred teknisk kompetens och jag ser verkligen fram emot att utveckla SeaTwirl vidare tillsammans med dem.Företrädesemissionen i januari övertecknades i en synnerligen svår kapitalmarknad vilket visar på ett starkt förtroende från både befintliga och nya aktieägare, vilket vi är väldigt tacksamma för.

Den havsbaserade vindkraftsindustrin växer kraftigt, både i Europa och i andra delar av världen. Även flytande vindkraft börjar nu bli en verkligt stor industri där hundratals miljarder euro kommer investeras de närmaste 10–15 åren. Det sätter stor press på leverantörer, varv och infrastruktur. Vilket samtidigt skapar stora möjligheter för nya aktörer så som oss som har en ovanligare teknik, där vi kan använda andra delar av leverantörskedjan och infrastruktur som kanske inte behöver uppgraderingar eller investeringar.
Den stora marknaden finns i framtidens kommersiella flytande vindkraftsparker, men samtidigt utvecklas möjligheter för mindre och mer nischade applikationer. Det pågår till exempel flera initiativ för att elektrifiera både de hundratals fiskodlingar som ligger längs Europas kuster och de stora oljeplattformarna i bland annat Nordsjön. Miljardprojekt som INTOG i Storbritannien och Hywind Tampen och Trollwind i Norge är redan under utveckling.

En viktig prioritering för oss framöver är att vara mer synliga i marknaden, i branschmedia och på konferenser, framför allt internationellt. Vi blir inbjudna som talare på allt fler seminarier och konferenser och vi har ställt om till engelska i så gott som alla externa forum. Även vårt team blir alltmer internationellt med anställda från Frankrike, England och Polen. Fokus för teamet framöver ligger på vår turbin i kommersiell skala – SX, samtidigt som vi arbetar med både färdigställandet av S2x och övriga möjligheter och förfrågningar som kommer in.

Det är spännande tider för branschen och för SeaTwirl. Vi är redo att gå ut och möta den globala marknaden och ta vara på alla de möjligheter som finns där.

Johan Sandberg, VD

Ladda ner hela rapporten här


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2