SeaTwirls delårsrapport för perioden juni-augusti 2021

SeaTwirl presenterar delårsrapport för perioden juni-augusti 2021

Ladda ner SeaTwirls delårsrapport här 

Västenliga händelser under perioden (2021.06.01 – 2021.08.31) 

 • SeaTwirl höll extra bolagsstämma 19 juli. På stämman beslutades om förändrat räkenskapsår. Räkenskapsåret är nu från 1 januari till 31 december. Detta föranleder att detta är Delårsrapport och att bolaget har förlängt innevarande räkenskapsåret för perioden 1 september 2020 till 31 december 2021, dvs 16 månader. 
 • Lars Tenerz valdes in som ny styrelsemedlem  
 • Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz 
 • SeaTwirl har förlängt befintligt låneavtal med Knut Claesson. Lånet förfaller till betalning 2021-12-31 
 • SeaTwirl har förstärkt organisationen med två nya medarbetare till utvecklingsavdelningen

Finansiell utveckling, 3 månader 

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 549 904 kr (-2 224 759 kr)
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 30 184 548 kr (20 411 992 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om
  1 582 804 kr (1 354 979 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -11 297 901 kr (6 004 032 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 30 587 282 kr (7 722 745 kr) Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 3 328 000 kr
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 57 352 813 kr (10 188 606 kr) varav periodens resultat utgjorde -4 634 772 kr (-2 277 198 kr).

VD:s kommentarer

Det brådskande och viktiga behovet att tackla klimatförändringarna (inte minst efter publiceringen av FN:s klimatrapport) driver på den mycket snabba
utvecklingen inom branschen för förnyelsebar energi. För att klara klimatutmaningen har ökad elektrifiering och utfasning av koldioxid från elproduktionen pekats ut som nyckelområden då produktion av energi är en av de absolut största källorna till utsläpp av koldioxid. Det innebär att stora investeringar kommer att göras i havsbaserad vindkraft de kommande årtiondena där flytande vindkraft är ett av de stora fokusområdena.

Under det senaste året har vår styrelse stärkts med nya styrelsemedlemmar och i samband med detta har ett intensivt strategiarbete genomförts. Utöver den snabba utvecklingen i branschen har bland annat forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som teoretiskt visar att vertikalaxlade vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%, gett styrelsen en tydlig riktning i strategiarbetet. Att utvinna mer energi på en mindre yta anser vi vara en tydlig framgångsfaktor. Slutsatsen är en ny fokuserad och tydlig vision för bolaget: att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker.

Vi känner och tror att vår uppdaterade vision ligger helt rätt i tiden då takten i utbyggnad av havsbaserad vindkraft bara ökar och kommer att röra sig om allt större volymer och storlekar på verken. Vi har en unik design som har förutsättningar att kunna ge en lägre produktionskostnad av energi än vad som hittills funnits på marknaden. Vi har därför beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt kommersialisera bolagets teknik med fokus på vindkraftverk för flytande vindkraftsparker.

Då vi i skrivande stund fortfarande väntar på att få koncessionen i Norge godkänd, kommer tidsplanen för att installera S2 förskjutas. Detta för att installation under sen höst och vinter inte är lämplig. Vi kan inte påverka ansökningsprocessen mer än att, tillsammans med våra kompetenta partners i Norge, så snabbt och professionellt som möjligt agera vart efter nya frågor uppkommer. Vi utnyttjar tiden till att se över hur vi kan effektivisera vår design av S2 med stort fokus på hur vi ska skala upp den och producera så smart som möjligt men också till att inkludera funktion och tekniska lösningar kopplat till segmentet för vindkraftsparker.

Att successivt öka storleken på våra verk kommer fortsättningsvis vara vår valda strategi, som sagt, allt i branschen pekar åt detta håll. Då huvudmålet
är att leverera el till en mycket attraktiv prislapp (marknadens lägsta LCOE) så måste bolaget fortsätta bygga större vindkraftsverk då detta lämpar sig för
offshore. Bland annat för att man där kan transportera större konstruktioner vilket inte går på land. Med skärpt fokus kommer vi att styra arbetet helt mot att
så snabbt som möjligt kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker.

Jag är glad att du vill följa oss på vår resa med siktet inställt på att bli framtidens vindkraft till havs.

Peter Laurits, VD


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2