SeaTwirls delårsrapport för perioden september-november

Ladda ner SeaTwirls delårsrapport för perioden september-november här Väsentliga händelser under perioden (2020-09-01 – 2020-11-30) SeaTwirl deltog på Stora Aktiedagen 9 november i Göteborg, där VD Peter Laurits presenterade företaget. SeaTwirl genomförde sin första teknikdag 10 november (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenterades. Företrädesemissionen i november 2020 tecknades till totalt 243,1 procent,...

Ladda ner SeaTwirls delårsrapport för perioden september-november här

Väsentliga händelser under perioden (2020-09-01 – 2020-11-30)

  • SeaTwirl deltog på Stora Aktiedagen 9 november i Göteborg, där VD Peter Laurits presenterade företaget.
  • SeaTwirl genomförde sin första teknikdag 10 november (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenterades.
  • Företrädesemissionen i november 2020 tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjades. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader, med ytterligare potential genom teckningsoptioner i april.
  • Covid-19 sprids över världen och vi vet ännu inte hur effekterna på lång sikt kommer påverka verksamheten.

Finansiell utveckling under perioden (2020-09-01 – 2020-11-30)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 21 047 755 kr (17 835 791 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgår till -5 102 636 kr (-4 439 820 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 620 110 kr (9 242 953 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november. Beloppet är bokfört under Övriga Fordringar vid bokslutsdagen.
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 55 147 100 kr (14 828 531 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)

VD:s kommentarer

Det har varit en intensiv och spännande höst för SeaTwirl, där vi har fortsatt ta vår tekniska utveckling för S2 till en ny nivå. Diskussioner, beräkningar, simuleringar och designarbete har gett oss de svar vi har sökt och stärkt oss i vetskapen att vi är på rätt väg och redo att gå vidare i projektet.
Vi har fortsatt att arbeta med våra strategiska initiativ, där ett av dessa är att bygga upp SeaTwirl till att bli ett kompetenscenter för vindkraft till havs. Vi har glädjande lyckats anställa mycket kompetenta medarbetare från olika delar av världen med expertis inom offshore som bidrar med kunskap och energi till vårt team. För att säkerställa att vi även får in kunskap som ligger utanför vår kärnverksamhet arbetar vi med externa partners och underleverantörer.

Även om Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många marknader och bolag har vi på SeaTwirl kunnat arbeta strukturerat efter vår projektplan, och intresset för bolaget och vår produkt är fortsatt mycket högt. Trots färre sociala interaktioner har vi lyckats hålla ett bra tempo internt, jag är imponerad över medarbetarnas uthållighet och acceptans kring den rådande situationen!

Vi har dock haft möjlighet att presentera bolaget på två viktiga event denna höst. Det första var under Stora Aktiedagen där jag presenterade SeaTwirl, vår vision och våra mål samt teknik. Det andra var vårt egna event som vi kallade Tech Tuesday, en teknikdag där vi under några timmar gick djupare in på vår teknik och konstruktion. Båda eventen hölls digitalt men vi upplever god uppslutning och är mycket nöjda med utgången för båda dagarna.

I november 2020 genomfördes vår nyemission som totalt tecknades för 243,1 procent. Genom företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla cirka 49,8 miljoner kronor före emissionskostnader, pengar som blir en viktig injektion till bolaget och som huvudsakligen ska ägnas åt att fortsätta utveckla S2-projektet. Jag vill tacka våra ägare som tydligt visade att de vill vara en del av vår resa och tror på företaget. Jag vill speciellt tacka vår huvudägare som utöver sin generösa investering, garanterade emissionen och därmed satte förutsättningen för hela emissionen.

Med ett nytt år framför oss ser jag ljust på SeaTwirls framtid, med många viktiga och spännande milstolpar att uppnå och förhoppningsvis mer sociala möten med våra medarbetare, aktieägare och intressenter!

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 701 48 01 98
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2