SeaTwirls rapport för det andra kvartalet

“Havet är fantastiskt och bjuder på stora möjligheter för den som är villig att ta dem.” SeaTwirl har idag lämnat delårsrapport som kan läsas här:   Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 – 2019-02-28) SeaTwirl får besked om bidrag på €433 952 och går med i allians SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check Årsstämma där...

“Havet är fantastiskt och bjuder på stora möjligheter för den som är villig att ta dem.”

SeaTwirl har idag lämnat delårsrapport som kan läsas här:

 

Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 – 2019-02-28)

  • SeaTwirl får besked om bidrag på €433 952 och går med i allians
  • SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check
  • Årsstämma där beslut om bemyndigande om nyemission gavs till styrelsen

Väsentliga händelser efter perioden (2019-02-28  –)

  • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
  • SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraft­verk

 

Finansiell utveckling under perioden (2018-12-01 – 2019-02-28)

  •  Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 119 186 kr (-1 394 815 kr)
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostna­der inkluderande bland annat personalkostnader
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utveck­lingskostnaderna till 16 920 792 kr (12 649 953 kr), därtill kommer kostnader för patent om 819 679 kr (865 271 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgår till -2 467 610 kr (-1 916 580 kr ). Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 051 920 kr (14 600 770 kr)
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 20 963 429 kr (26 150 693 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 119 242 kr (-1 394 935 kr ). Bortsett från perio­dens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet

VD:s kommentarer

”På SeaTwirl går utvecklingen framåt med den full­skaliga turbinen SeaTwirl S2 som har en generator­kapacitet på 1 MW. För att säkra de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas har vi sökt efter partners som kan bidra med både kapital och expertis. Med partners inom rätt områden kan vi fortsätta att utveckla SeaTwirl S2 i den takt vi önskar.

Därför är vi mer än nöjda över att i början av april ha tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med belgiska Colruyt Group och norska Norsea Group. Under förutsättning att due diligence-processen går bra och ett avtal undertecknas, kommer de att skjuta till kapital i trancher allteftersom vi uppnår milstolpar i vår utveckling. Planen är att de tillsammans ska inves­tera 70 MSEK och äga cirka 19 procent av bolaget vardera.

Colruyt Group är ett börsnoterat familjebolag i Belgien vars dotterbolag Parkwind sedan 2009 utvecklar, bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker i Europa. De ser precis som vi havsbaserad vindkraft som en framtidsbransch och vill därför positionera sig för en framtid där flytande vindkraft växer kraftigt.

Norsea Group har stor erfarenhet av offshore och marin verksamhet och bidrar till utveckling, service och installation i havet. Bolaget som är sprunget ur oljeservice-industrin, har expanderat inom havsbase­rad vindkraft och ser behovet av att flytta ut vindkraf­ten på större djup där innovativa lösningar som vår bidrar till att sänka kostnaderna. Norsea Groups ägare är den globala maritima koncernen Wilhelmsen som är noterad på Oslobörsen.

Att få in dessa båda bolag, med deras kompetens och erfarenhet inom offshore och etablering av vindkrafts­parker, tar oss till en helt ny nivå. Samtidigt som vi tar stora steg framåt blir de ekonomiska fördelarna med förnyelsebart allt tydligare. I en rapport från början av april slog IRENA (International Renewable Energy Agency) fast att världens investeringskostnad för att klara Parismålen till 2050 minskar kraftigt tack vare fallande kostnader för vind och sol.

Vår uppfattning har alltid varit att det är den billigaste elproduktion som kommer att byggas ut och har därför redan från början haft kostnader i åtanke när vi har designat vår lösning. Vi utnyttjar de unika förutsätt­ningar som finns för ett flytande vindkraftverk för att i varje led sänka kostnaderna så mycket som möjligt. Med ett beviljat patent i USA under mars som skyddar ett modulärt system stärker vi tron på att SeaTwirls lösning kommer att vara ett kostnadseffektivt alterna­tiv.

Havet är fantastiskt och bjuder på stora möjligheter för den som är villig att ta dem. I den andan har Niklas Persson från vår samarbetspartner Alten tillsammans med fem andra givit sig av från Portugal för att slå rodd-världsrekordet över Atlanten. Som stolt sponsor säger vi: Kör hårt!”

Läs hela rapporten här!


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2