SeaTwirls rapport för det första kvartalet

Nyheter som förmedlas i rapporten Norge ligger bra till för att väljas som testplats, men inget beslut är fattat Kommer under närmaste framtiden välja partners för tillverkning och installation – avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare Bygger tillsammans med andra svenska företag nätverk i Taiwan inför landets stora utbyggnad av havsbaserad...

Nyheter som förmedlas i rapporten

 • Norge ligger bra till för att väljas som testplats, men inget beslut är fattat
 • Kommer under närmaste framtiden välja partners för tillverkning och installation – avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare
 • Bygger tillsammans med andra svenska företag nätverk i Taiwan inför landets stora utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Väsentliga händelser under perioden (2018-09-01 – 2018-11-30)

 • SeaTwirl tecknar el-avtal med Haugaland Kraft
 • MHI Vestas tidigare VD Jens Tommerup invald i SeaTwirls styrelse

Väsentliga händelser efter perioden (2018-12-01 – )

 • SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians

Finansiell utveckling under perioden (2018-09-01 – 2018-11-30)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 661 643 kr (-1 172 182).
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 15 858 003 kr (12 049 675), därtill kommer kostnader för patent om 1 024 345 kr (729 619).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -2 830 863 kr (-1 529 751). Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 519 530 kr (16 517 350).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 22 545 475 kr (27 545 628) varav periodens resultat utgjorde -1 664 936 kr (-1 175 475). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

VD:s kommentarer
I 16-åriga Greta Thunberg har världen fått en ung klimatambassadör med ett tydligt budskap: ”Ni säger att ni älskar era barn över allt annat, men ändå stjäl ni deras framtid framför ögonen på dem.” SeaTwirl jobbar med att bevara både Gretas och andra barns framtid genom ren elproduktion. Men som Greta antyder räcker det inte med fina tankar, i slutändan kommer det att handla om kostnadseffektivitet.

Vi jobbar fortsatt mot att sjösätta ett SeaTwirl-verk på 1MW i havet 2020. Vi har ännu inte fattat något beslut om testplats, men Norge ligger som ni kan ana av nyhetsflödet bra till. Vi har sedan tidigare startat ett norskt dotterbolag för att förbereda för eventualiteten att Norge väljs som testplats. I oktober tecknade vi dessutom ett elförsäljningsavtal med Haugaland Kraft, vilket innebär att de köper elen som vi producerar om vi placerar verket där.

I december gick vi med i Ocean Energy Scale-Up Alliance och fick samtidigt besked om bidrag på drygt 430 000 euro från Interreg North Sea Region. Alliansens syfte är att påskynda utbyggnaden av pilotprojekt av havsbaserad energi i Nordsjöregionen och innebär att vi får fri tillgång till vissa konsulttjänster utöver bidraget.

Vi är naturligtvis glada för stödet och tycker att det visar på två saker. För det första att vi har en lösning som de experter som delar ut bidragen bedömer som lovande. För det andra att vår bransch, förnyelsebar energi, har ett brett stöd från samhället och är politiskt prioriterad, även om vi håller med Greta om att det görs för lite. Svenska UD visade också sitt stöd i december-januari genom sin sociala medier-kampanj för gröna innovationer där SeaTwirl lyftes fram som ett bra exempel.

SeaTwirl deltar tillsammans med några andra svenska företag i möten med taiwanesisk industri och administration för att skapa nätverk inför den stora expansion av havsbaserad vindkraft som Taiwan står inför. Det är ett exempel på arbete som pågår för att undersöka framtida marknader.

SeaTwirl befinner sig långt fram i utvecklingen av 1MW systemet och kommer under den närmaste framtiden att välja partners för konstruktion och tillverkning av delar av systemet och den viktiga delen med installation i havet. Avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare.

Vår lösning och vår kompetens har gjort oss till en attraktiv samarbetspartner, vilket inte minst visas av alla de samarbeten som vi inledde under förra året, bland annat med Chalmers, Rise, KTH, LiU och Siemens. Det visas också av att nyckelpersoner i branschen som MHI Vestas förre vd Jens Tommerup väljer att arbeta i vår styrelse.

Marknaden för flytande vindkraft kommer att vara enorm i framtiden och vår kostnadseffektiva lösning har alla förutsättningar att sätta ett stort avtryck. 2019 kommer vi att ta flera viktiga steg mot det målet.

 

Läs hela rapporten här.


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2