För investerare

Information till aktiemarknad

Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på  Nasdaq First North Growth Market tillämpar och följer bolaget Nasdaq First North Growth Market regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ledning

Verkställande direktör är Peter Laurits. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Peter Laurits, VD

Född 1969. VD sedan 2020. Peter Laurits har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2014 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB. Innehav: 0 aktier.


Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelse

SeaTwirls styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Göteborg.

Styrelseledamöterna utses vanligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.


Malcolm Wiberg, Styrelseordförande

 Malcolm Wiberg har i drygt trettio år varit verksam som affärsjurist. Han är specialiserad på företagsförvärv men arbetar också i stor utsträckning som rådgivare till företagsledningar och styrelser. Under åren 2013 – 2018 var han VD för Advokatfirman Lindahl i Stockholm. 2019 var han en av grundarna till Westerberg & Partners Advokatbyrå, där han sedan dess också är VD. Malcolm har ett stort intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Han har just avslutat boken “Medvetet Ledarskap – Att förändra en företagskultur”, som kommer ut i början av hösten 2020.

Charlotte Bergqvist, Styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet.
Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Pontus Ryd, Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology.
Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.
Innehav: 19 614 aktier privat och 106 500 aktier via Solvina. Oberoende ledamot.


Dan Friberg, Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2020. MBA från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Dan har haft flera ledande positioner inom innovationssystemet och finanssektorn, bland annat VD för Science Park Jönköping. Han har även varit entreprenör i flera bolag. Sedan 2016 är han delägare och VD för teknikbolaget Infobric som har verksamhet i Norden och Storbritannien.
Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Knut Claesson, Suppleant

Född 1947. Suppleant sedan 2020. Tekn. Dr. i Kemi, Värmeteknik och Maskinlära från Chalmers. Efter en lång karriär på Munters, där han bland annat var utvecklingschef och vice VD, grundade han 1985 Corroventa Avfuktning. Efter att han sålde Corroventa 2007 har han varit engagerad som delägare och mentor för bolag med tekniska produkter som kommit fram runt Högskolan och Science Park i Jönköping. Knut har varit delägare i SeaTwirl sedan 2014 och är idag huvudägare. Utöver SeaTwirl sitter han i styrelsen för två bolag.
Innehav: 596 666 aktier. Beroende ledamot.


 

Revisor, EY, Andreas Mast

Huvudansvarig revisor är Andreas Mast, auktoriserad revisor på EY AB

 

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Ärenden på bolagsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera protokolljusterare;
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Bolagets årsstämma hålls den 24 februari 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen för SeaTwirl AB (publ), med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till årsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas per brev under adressen SeaTwirl AB, ”Årsstämma”, Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till årsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär årsstämma
Poströstningsformulär årsstämma

Extra bolagsstämma 2020

Bolaget håller en extra bolagsstämma den 12 juni 2020 i Göteborg.
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag och redogörelse avseende låneavtal
Fullmaktsformulär för extra bolagstämma

Formulär för poströstning inför SeaTwirls extra bolagsstämma TEXT
Formulär för poströstning inför SeaTwirls extra bolagsstämma PDF

Extra bolagsstämma 2020

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 8 april 2020 i Göteborg.
Kallelse till extra bolagsstämma 
Fullmaktsformulär för extra bolagstämma 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission TEXT

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission TEXT

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion PDF
Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion TEXT

Årsstämma 2020

Bolagets årsstämma hålls den 28 februari 2020 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Uppdaterad bolagsordning
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma
Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 2019

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma
Revisorsyttrande

Årsstämma 2019

Bolagets årsstämma hölls den 19 februari 2019 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SeaTwirl AB kallas till en extra bolagsstämma som äger rum den 11 september i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 26 februari 2018 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Årsstämma 2017

Bolagets årsstämma hölls den 22 februari 2017 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2016

Bolagets höll en extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Bolagets årsstämma hölls den 15 februari 2016 i Göteborg.
Protokoll årsstämma

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.