För investerare

Information till aktiemarknad

Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på  Nasdaq First North Growth Market tillämpar och följer bolaget Nasdaq First North Growth Market regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ledning

Interim verkställande direktör är Peter Schou. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Peter Schou, Interim VD

Född 1969. Interims-VD sedan 2020. MBA från Copenhagen Business School (CBS). Peter har lång erfarenhet från internationella affärer från sina 17 år i Asien, där han senast var VD, Greater China, för ett stort multinationellt företag. Har inga styrelseuppdrag. Innehav: 0 aktier.


Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

 

Styrelse

SeaTwirls styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Göteborg.

Styrelseledamöterna utses vanligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.


Jens Tommerup, Styrelseordförande

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2018. Bsc Engineering, ledarskapsutbildning från Imperial College London och INSEAD.
Jens var vd för MHI Vestas Offshore Wind från starten 2014 till april 2018 och var med byggde upp bolaget till en av ledarna inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han framgångsrik chef för Vestas Kina och senare för det sammanslagna affärsområdet Asien/Stilla havsområdet och Kina. Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Peter Laurits, Vice ordförande

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017. Civ Ing från Chalmers tekniska högskola.
Peter Laurits har innehaft flera olika befattningar inom Saab Training Systems AB där han började 1995. Bland annat vice VD och marknadschef med två år i Tyskland och fyra år i USA. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för och delägare i Corroventa Avfuktning och 2013 till 2018 var Peter VD för och delägare i Concept Träningsredskap AB.
Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Charlotte Bergqvist, Styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet. Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Pontus Ryd, Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology.
Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.
Innehav: 19 614 aktier privat och 106 500 aktier via Solvina. Oberoende ledamot.


 

Revisor, EY, Andreas Mast

Huvudansvarig revisor är Andreas Mast, auktoriserad revisor på EY AB

 

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Ärenden på bolagsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera protokolljusterare;
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2020

Bolaget håller en extra bolagsstämma den 8 april 2020 i Göteborg.
Kallelse till extra bolagsstämma 
Fullmaktsformulär för extra bolagstämma 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission TEXT

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission TEXT

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion PDF
Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion TEXT

Årsstämma 2020

Bolagets årsstämma hålls den 28 februari 2020 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Uppdaterad bolagsordning
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma
Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 2019

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma
Revisorsyttrande

Årsstämma 2019

Bolagets årsstämma hölls den 19 februari 2019 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SeaTwirl AB kallas till en extra bolagsstämma som äger rum den 11 september i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 26 februari 2018 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Årsstämma 2017

Bolagets årsstämma hölls den 22 februari 2017 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2016

Bolagets höll en extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Bolagets årsstämma hölls den 15 februari 2016 i Göteborg.
Protokoll årsstämma

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Peter Schou

Interim VD

peter.schou@seatwirl.com

Telefon: +46 769 38 50 51