För investerare

Information till aktiemarknad

Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på First North (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på First North tillämpar och följer bolaget First Norths regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Viktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på First North.

Ledning

Verkställande direktör är Gabriel Strängberg. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören.

Gabriel Strängberg, VD

Gabriel Strängberg, MD
Född 1981. VD sedan 2013. BSc från University of Central Florida, Civ Ing Maskinteknik från Chalmers.
Innan han blev VD för SeaTwirl var Gabriel VD och teknisk chef på ett mekatroniskt företag. Han är även styrelsesuppleant i IAS Husbilar. Innehav: 3 750 aktier.


Styrelsens arbete

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

Styrelse

SeaTwirls styrelse består av fem ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Göteborg.

Styrelseledamöterna utses vanligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

Roger Cederberg, styrelseordförande

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2012. Civ Ing Tekn Fysik, Tekn Dr Datorteknik, MBA. Arbetande styrelseordförande i SeaTwirl AB. Roger jobbar på GU Ventures med affärsutveckling och investeringar och är därigenom engagerad i flera bolag. Han har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bland annat som VD för Teragon Systems, marknadschef för Hasselblad, VD för IVS och SVP för IFS AB.
Innehav: 9 476 aktier. Roger är beroende SeaTwirl AB, men oberoende dess större aktieägare.


Daniel Ehrnberg, uppfinnare och styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2012. MSc Fysik från Göteborgs Universitet.
Daniel är uppfinnaren och grundaren av SeaTwirl och jobbar nu som Chief Innovation Officer och teknisk specialist på bolaget. Han är även ägare och vd för Ehrnberg Solutions AB och Spira Energy AB samt projektanställd på Chalmers Tekniska Högskola. Han har erfarenhet från bolagsbyggande och utvecklingsarbete inom ett flertal energiområden så som energilagring, elbilsutveckling, vindenergi, vågenergi och stirlingmotorer. 2010 tilldelades han ett stipendie av Kung Carl XVI Gustaf för sitt arbete inom vågenergi. Innehav: 163 043 aktier. Daniel är beroende SeaTwirl AB, men oberoende dess större aktieägare.


Charlotte Bergqvist, styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2018. MSc International Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Charlotte har 15 års erfarenhet från energibranschen, främst från roller kopplade till förnyelsebar energi, först på SKF i Göteborg, sedan på wpd i Stockholm och nu i egen konsultverksamhet. Utöver ledamot i SeaTwirl är Charlotte styrelseordförande elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle samt styrelseledamot i Svenska Kraftnät som är myndigheten med ansvar för det svenska elnätet. Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.


Pontus Ryd, styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2016. Civ Ing Maskinteknik, Lic Eng Energy Conversion Technology.
Delägare med ett flertal styrelseuppdrag inom Solvina. Pontus har över 20 års erfarenhet som entreprenör och expertkonsult i kraft- och processindustrin med internationella kontaktytor mot nätoperatörer och energibolag.
Innehav: 19 614 aktier privat och 106 500 aktier via Solvina. Oberoende ledamot.


Peter Laurits, styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017. Civ Ing Elektronik från Chalmers.
Delägare och VD i Concept Träningsredskap AB. Mellan 2008-2013 var Peter VD för Corroventa Avfuktning och dessförinnan hade han flera befattningar inom Saab Training Systems, bland annat vice VD och Head of Sales.
Innehav: 0 aktier. Oberoende ledamot.

Jens Tommerup, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Bsc Engineering, ledarskapsutbildning från Imperial College London och INSEAD.
Jens var vd för MHI Vestas Offshore Wind från starten 2014 till april 2018 och var med byggde upp bolaget till en av ledarna inom havsbaserad vindkraft. Innan MHI Vestas var han framgångsrik chef för Vestas Kina och senare för det sammanslagna affärsområdet Asien/Stilla havsområdet och Kina. Oberoende ledamot.


Valberedning

Någon formell valberedning eller valberedningsprocess beslutades inte av årsstämman den 15 februari 2016. Valberedningsarbetet i Bolaget för kommande år ska initieras av styrelsens ordförande som i god tid före nästa årsstämma kommer att sammankalla de fem (5) röstmässigt största ägarna i Bolaget för att diskutera nästa års nomineringar inför årsstämman. De nomineringar som avses är förslag till styrelse, styrelsens sammansättning, styrelsens ersättning, val av revisor och val av ordförande vid stämman.

Revisor, Stefan Hugo Kylebäck

Huvudansvarig revisor är Stefan Hugo Kylebäck (1965), auktoriserad revisor på Ernst & Young AB

 

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firmanamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Ärenden på bolagsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SeaTwirl AB kallas till en extra bolagsstämma som äger rum den 11 september i Göteborg.
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär 2018 för extra årsstämma

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 26 februari 2018 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär 2018 för årsstämma

Årsstämma 2017

Bolagets årsstämma hölls den 22 februari 2017 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär 2017 för årsstämma

Extra bolagsstämma 2016

Bolagets höll en extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Bolagets årsstämma hölls den 15 februari 2016 i Göteborg.
Protokoll årsstämma

 

 

 

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Kontakta oss

Gabriel Strängberg

VD

gabriel.strangberg@seatwirl.com

Telefon: +46 70-480 55 29