För investerare

Information till aktiemarknad

Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (2016.22.12) grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning (främst den svenska aktiebolagslagen (2005:551)), Bolagets bolagsordning (se nedan, under “Bolagsordning”) samt Bolagets interna regler och föreskrifter. I och med Noteringen av Bolagets aktier på  Nasdaq First North Growth Market tillämpar och följer bolaget Nasdaq First North Growth Market regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Revisor, Grant Thornton, Patric Hofréus 

Huvudansvarig revisor är Patric Hofréus, auktoriserad revisor på Grant Thornton 

Bolagsordning

Org.nr 556890-1135
Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 11 maj 2023.

BOLAGSORDNING FÖR SEATWIRL AB (PUBL)
Org.nr 556890-1135
Bolagsordning fastställd vid årsstämma den 11 maj 2023.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är SeaTwirl AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.
§ 10 Poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 11 Öppnande av bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
§ 12 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera protokolljusterare
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans¬räkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b) revisor och eventuell revisorssuppleant när så ska ske
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.
§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Bolagets årsstämma hölls den 11 maj 2023.
 

 
 
 
 

Extra bolagsstämma 2022

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 22 december 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning.

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär poströstning
Aktieägares förslag till beslut om införande av incitamentsprogram (tillträdande ledamot)
Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram (anställda)
Kommuniké från extra bolagsstämma

Årsstämma 2022

Bolagets årsstämma hölls den 17 maj 2022 i Göteborg
Kallelse till årsstämma  
Fullmaktsformulär till årsstämma
Årsredovisning 2020-21
Bolagsstämmokommuniké

VD Peter Laurits presentation

Extra bolagsstämma 2021

Bolaget håller en extra bolagsstämma den 19 juli 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen för SeaTwirl AB (publ), med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas per brev under adressen SeaTwirl AB, ”Extra bolagsstämma”, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för poströstning extra bolagsstämma
Bolagsstämmokommuniké

Årsstämma 2021

Bolagets årsstämma hålls den 24 februari 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen för SeaTwirl AB (publ), med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i kallelsen till årsstämman.

Formulär för förhandsröstning finner du nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas per brev under adressen SeaTwirl AB, ”Årsstämma”, Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen till årsstämman) för att aktieägaren ska kunna delta i stämman genom att avge sin förhandsröst.

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär årsstämma
Poströstningsformulär årsstämma
Inkomna frågor från aktieägare samt VD och Styrelsens svar
Bolagsstämmokommuniké

Extra bolagsstämma 2020

Bolaget håller en extra bolagsstämma den 12 juni 2020 i Göteborg.
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag och redogörelse avseende låneavtal
Fullmaktsformulär för extra bolagstämma

Formulär för poströstning inför SeaTwirls extra bolagsstämma TEXT
Formulär för poströstning inför SeaTwirls extra bolagsstämma PDF
Bolagsstämmokommuniké

Extra bolagsstämma 2020

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 8 april 2020 i Göteborg.
Kallelse till extra bolagsstämma 
Fullmaktsformulär för extra bolagstämma 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission TEXT

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission PDF
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission TEXT

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion PDF
Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion TEXT
Bolagsstämmokommuniké

Årsstämma 2020

Bolagets årsstämma hålls den 28 februari 2020 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Uppdaterad bolagsordning
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma
Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma 2019

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 23 oktober 2019 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma
Revisorsyttrande

Årsstämma 2019

Bolagets årsstämma hölls den 19 februari 2019 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SeaTwirl AB kallas till en extra bolagsstämma som äger rum den 11 september i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma
Kallelse till extra årsstämma
Fullmaktsformulär för extra årsstämma

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 26 februari 2018 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Årsstämma 2017

Bolagets årsstämma hölls den 22 februari 2017 i Göteborg.
Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär för årsstämma

Extra bolagsstämma 2016

Bolagets höll en extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 i Göteborg.
Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Bolagets årsstämma hölls den 15 februari 2016 i Göteborg.
Protokoll årsstämma

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.