Nyheter & Media

Beställning på rullager till S2x är lagd

SeaTwirl har lagt en order på det rullager som ska sitta i S2x. Att från början ha designat för havets förutsättningar och villkor har gjort att kostnaden kunnat minskas väsentligt.

SeaTwirl har lagt en order på det rullager som ska sitta i S2x. Att från början ha designat för havets förutsättningar och villkor har gjort att kostnaden kunnat minskas väsentligt.

Rullager är en kritisk komponent i samtliga vindkraftverk, vare sig de är horisontalaxlade eller vertikalaxlade som SeaTwirl. I traditionella vertikalaxlade vindkraftverk, som tagits fram för bruk på land, har lagret eller ibland lagren behövt bära hela turbinens vikt. Dessutom har de behövt klara belastningen det böjande momentet när vinden blåser.

Ett enkelt sätt att visualisera den belastningen är att tänka sig en hög smal låda som står på en sandstrand. Så länge lådan står plant rubbas inte sanden under. Men om lådan tippas åt ett håll, som det gör när vinden ligger på turbinen, ger sanden vika. I traditionella vertikalaxlade turbiner måste rullagret dimensioneras för att klara dessa signifikanta belastningar, vilket ökar kostnaden.

”Vi ser att med storlekarna vi är uppe på nu, 1 MW, så hade rullagret blivit en utmaning med en traditionell lösning. Med vår lösning har rullagret en jämn och förhållandevis låg belastning från generatorhuset då vattnet tar turbinens vikt och det böjande momentet från vinden. Det sänker vår komponentkostnad rejält”, säger Andreas Oscarsson, rullageransvarig på SeaTwirl.

Andreas Johansson, 21 November 2022

Bearing order for S2x placed

SeaTwirl has placed an order for the roller bearing that will be in S2x. Designing for offshore conditions from the start, has allowed the cost to be lowered significantly.

SeaTwirl has placed an order for the roller bearing that will be in S2x. Designing for offshore conditions from the start, has allowed the cost to be lowered significantly.

The bearing is a key component in all wind turbines, whether they have a horizontal axis or a vertical one like SeaTwirl. In traditional vertical axis wind turbines that were developed for onshore use, the bearing (sometimes two bearings) has carried the whole turbine weight. It also had to carry the load from the bending moment produced by the wind.

A simple way to illustrate that load is to imagine a tall slender box on a sandy beach. As long as box just sits squarely on the ground, the sand underneath does not move. But if the box were to be tilted one way, as happens when the wind blows, the sand will move. In traditional VAWTs, the bearing must be dimensioned to withstand these significant loads, which increase the cost.

“With the sizes we are talking about now, 1 MW, the roller bearing would have been a challenge for a traditional design. With our solution, the bearing will have an even and relatively low load from the generator housing as the water carries the weight of the turbine and bending moment from the wind. That lowers our component cost significantly,” says Andreas Oscarsson, head of bearings at SeaTwirl.

Andreas Johansson, 21 November 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.