Nyheter & Media

Isabella Lövin besöker SeaTwirls prototyp i Lysekil

SeaTwirl besöktes på måndagen av Isabella Lövin – Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vice statsminister samt Miljöpartiets språkrör – som fick en visning av testanläggningen i Lysekil.

Vindkraften forsätter att växa och blir en större del av energiproduktionen på många håll i världen. Det är ett resultat av politiskt stöd under många år som har gjort att tekniken har kunnat förfinas och att skalfördelar har kunnat byggas upp i försörjningskedjor.

– Det var intressant att se SeaTwirls anläggning i Lysekil. Det är bra att svenska företag är med och utvecklar tekniker för förnyelsebar energi. Flytande vindkraft har potential att bli en stor bransch i framtiden och det är bra att Sverige är med i den utvecklingen, säger Isabella Lövin.

– Den flytande havsbaserade vindkraften står inför en liknande kostnadsresa som den land- och bottenbaserade, men med fördelarna jämnare produktion och ännu lägre kostnader. Isabella Lövins besök och intresse för SeaTwirl stärker oss i uppfattningen att samhället kommer att stödja framväxten av vår bransch som ett svar på hotet från den globala uppvärmningen, säger SeaTwirls vd Gabriel Strängberg.

Julia Skälegård, 14 August 2018

Isabella Lövin visits SeaTwirl’s prototype in Lysekil

SeaTwirl was on Monday visited by Isabella Lövin – Sweden’s minister for international development cooperation and climate, deputy prime minister and leader of Miljöpartiet – who got a tour of the test site in Lysekil.

Wind power continues to grow and is capturing a larger share of the energy production mix in many parts of the world. That growth is the result of many years of political support that has allowed refinement of the technology and the building of scale advantages in the supply chains.

“It was interesting to see SeaTwirl’s site in Lysekil. It’s a good thing that Swedish companies are developing technologies for renewable energy. Floating wind power has the potential to become a large industry in the future and it is good that Sweden is part of that development”, says Isabella Lövin.

“Floating offshore wind power is about to embark on similar cost journey as the land and bottom-based wind power have done before, but with the additional advantages of more even production and lower costs. Isabella Lövin’s visit and interest in SeaTwirl strengthens us in our view that society will support our nascent industry as a response to threat from global warming”, says SeaTwirl’s CEO Gabriel Strängberg.

Julia Skälegård, 13 August 2018

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.