Nyheter & Media

Möt vår nya VD Johan Sandberg

Vår nya VD har bred erfarenhet från den havsbaserade vindkraftsindustrin och börjar senast den 1 mars 2023.

Johan Sandberg
Johan Sandberg

Vår nya VD har bred erfarenhet från den havsbaserade vindkraftsindustrin och börjar senast den 1 mars 2023.

Läs pressmeddelandet om VD-bytet som gick ut i morse här.

Efter att ha tagit en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet arbetade Johan med riskhantering inom företag innan han 2008 började på klassificeringssällskapet DNV och därmed inledde sin karriär inom havsbaserad vindkraft.

På DNV steg han i graderna och tog en MBA från Nanyang Technological University Singapore 2012. Han hade bland annat ansvar för de globala rådgivningstjänsterna inom havsbaserad förnyelsebar energi och ansvarade för framtagandet av världens första designstandard för flytande vindkraftsturbiner och världens enda riktlinjer för integrering av havsbaserad vindkraft med olje- och gasplattformar.

2019 började han på den norska industrigruppen Aker som Chef för affärsutveckling inom flytande vindkraft för Aker Solutions, Aker Offshore och Freja Offshore.

”Jag har haft ett specifikt fokus på flytande vindkraftsteknik i nästan 15 år. Jag har utvecklat och utvärderat designstandarder, tillverkning, operationell verksamhet, försörjningskedjor, policy och samexisterandet på havet”, säger Johan Sandberg.

Då klimatförändringarna, energisäkerhet och hållbarhet tvingar fram förändring av världens energisystem har Johan länge tyckt att det finns ett behov av att tänka nytt och annorlunda.

”Jag har i flera år sagt att vi måste våga tänka stora okonventionella tankar för att lösa det och genom att börja på SeaTwirl ämnar jag leva upp till det. Havsbaserad vindkraft är en nyckel i lösningen och det är av yttersta vikt att vi tar oss ut på djupt vatten, bortom horisonten. Jag har alltid haft ett öga på just horisonten för att se vilken teknik som kommer att bli viktig i framtiden. Vertikalaxlade vindturbiner har potentialen att bli nästa stora grej”, säger han.

I SeaTwirl ser han ett företag som har utmanat konventionella tankesätt och utveckling spännande ny teknik.

”Teamet på SeaTwirl har verkligen tänkt utanför boxen och utvecklat en vertikalaxlad vindturbin på ett roterande flytelement. Det är en teknik som kan spela en väldigt viktig roll i framtidens energilandskap. Vi har en otroligt spännande resa framför oss då vi ska bevisa och kommersialisera vår teknik i god tid före 2030. Jag ser verkligen fram emot att komma igång”, säger han.

Andreas Johansson, 9 November 2022

Meet our new CEO Johan Sandberg

Starting on March 1, 2023, at the latest, our new CEO has broad offshore wind industry experience.

Johan Sandberg
Johan Sandberg

Starting on March 1, 2023, at the latest, our new CEO has broad offshore wind industry experience.

Read the press release that went out this morning about the change here.

After graduating from Lund University with a MSc in Mechanical Engineering, Johan worked with corporate risk management before he joined the global advisory and certification body DNV and started his offshore career in 2008.

Rising through the ranks and earning his MBA from the Nanyang Technological University Singapore in 2012, he, among other things, had global responsibility for offshore renewables advisory services, responsibility for developing the world’s first design standard for floating wind turbines, and the world’s only guideline for integrating offshore wind with offshore oil & gas installations.

In 2019, he joined Norwegian industrial group Aker as head of Business Development for floating offshore wind in Aker Solutions, Aker Offshore, and Freja Offshore.

“I’ve had a specific focus on floating wind turbine technology for almost 15 years. Developing and evaluating design standards, fabrication, operations, supply chain, policy, and coexistence in the ocean space,” says Johan Sandberg.

With climate change, energy security and sustainability forcing change on the world’s energy systems, Johan has long felt there is a need to think different.

“For years I have stated that we need to dare to think big, unconventional thoughts in order to solve it, and in joining SeaTwirl I intend to live up to that statement. Offshore wind is key part of the solution, and it is fundamental that we manage to go into the deep oceans, beyond the horizon. I have always tried to keep an eye at the horizon trying to see what technologies that will be important in the future. Vertical axis wind turbines have potential to be the next big thing,” he says.

In SeaTwirl, he sees a company that has challenged conventional thinking and developed exciting new technology.

The SeaTwirl team has truly been thinking outside of the box, developing a vertical axis wind turbine on a rotating substructure, a technology that could play a very important role in the future energy landscape. We have an incredibly exciting journey ahead of us, proving the technology and commercialising it well before 2030. I cannot wait to get started,” he says.

Andreas Johansson, 9 November 2022

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.