Nyheter & Media

SeaTwirl inleder forskningssamarbete med Chalmers och RISE

SeaTwirl inleder ett forskningssamarbete med Chalmers och RISE (Research Institutes of Sweden) för ett projekt som utförs inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum.

SeaTwirl siktar på att bli ledande inom flytande vindkraft och en nyckel för att nå dit är kostnadseffektivitet genom en robust konstruktion. Det ger ett lägre behov av underhåll och en möjlighet att placera vindkraftverken på platser som har tuffa förhållanden men utmärkta vindförutsättningar.

Som ett led i det arbetet har SeaTwirl tillsammans med Chalmers och RISE startat det gemensamma projektet ”Analysmetodik för utmattningslaster i vindkraftverk” som ska ta fram en designmetodik för utmattningslaster i vertikalaxlade vindkraftverk med fokus på själva turbinen och dess kompositkomponenter. Det vill säga hur vindkraftverken bäst kan konstrueras för att bli så robusta som möjligt.

– Nästa stora språng för vindkraftsbranschen är att ta sig längre ut till havs med flytande vindkraftverk. Det är spännande att arbeta med SeaTwirl, dess engagerade och kunniga ingenjörer samt den intressanta tekniken. Som branschveteran ser jag därför fram emot att få bidra till det här projektet, säger Anders Wickström från RISE.

Arbetet utförs inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som har Chalmers som värdorganisation. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Chalmers, RISE och SeaTwirl.

– Vi är väldigt glada för engagemanget från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, RISE och alla inblandade parter för det här projektet. Det kommer att ge oss värdefulla kunskaper kring utformningen av våra banbrytande flytande vindkraftverk, säger SeaTwirls vd Gabriel Strängberg.

Julia Skälegård, 22 May 2018

SeaTwirl in research cooperation with Chalmers and RISE

SeaTwirl has started a research cooperation with Chalmers and RISE (Research Institutes of Sweden) for a project that is being run by the Swedish Wind Power Technology Centre.

SeaTwirl aims to become a leader in floating wind power and a key for reaching that goal is cost-efficiency through a robust design. Robustness means lower maintenance and a possibility to place the turbines in areas with rough conditions but also excellent wind resources.

As a part of this effort, SeaTwirl together with Chalmers and RISE have started the project “Analysis methodology for fatigue of wind turbine” which shall present a design methodology for fatigue assessment of vertical axis wind turbines, with a focus on the turbine and its composite material and structure. I.e., how to best design wind turbines to be as robust as possible.

“The next major step for the wind power industry is to move further offshore with floating wind turbines. It’s exciting to work with SeaTwirl, the enthusiastic and skilled engineers as well as the interesting technology. As a person with great experience from the wind industry, I therefore, look forward to contributing to this project”, says Anders Wickström from RISE.

The work is being done within the Swedish Wind Power Technology Centre, that has Chalmers as host organization. The project is being financed by Swedish Energy Agency, Västra Götalandsregionen, Chalmers, RISE and SeaTwirl.

“We are very happy for the commitment from the Swedish Wind Power Technology Centre and all actors involved in this project. It will give us valuable insights about the design of our ground breaking floating wind power turbines”, says SeaTwirl’s CEO Gabriel Strängberg.

Julia Skälegård, 22 May 2018

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.