Nyheter & Media

SeaTwirl inleder samarbete med Siemens

SeaTwirl och Siemens har inlett ett samarbete som tar SeaTwirl närmare målet att bli en ledande aktör inom flytande vindkraft. Parterna ser framför sig ett långsiktigt samarbete med fokus på de tekniska delarna i ett flytande vindkraftverk.

SeaTwirl jobbar enligt plan vidare mot målet att sjösätta ett fullskaligt verk 2020. Genom att inleda ett strategiskt partnerskap med Siemens, har ett stort och viktigt steg mot det målet tagits.

– Siemens arbetar för en smart och digital industriell produktion där användning av förnyelsebar energi kommer att leda till hållbar industriproduktion. Siemens ser det som strategiskt viktigt att stötta SeaTwirl med våra hållbara lösningar, säger Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB.

– Vår teknik har potentialen att förändra hur flytande vindkraft kommer att byggas i framtiden. Ett samarbete med Siemens är viktigt för att nå målet att bli en ledande aktör inom flytande vindkraft. Detta avtal är en del i vår resa mot målet och därför givetvis mycket glädjande för oss, säger SeaTwirls vd Gabriel Strängberg.

 

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv tillverkning samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.

Under verksamhetsåret 217 omsatte Siemens AG omkring 83 miljarder euro och hade 377 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Stockholm.

Det senaste verksamhetsåret (2017) var omsättningen för Siemens Sverige ca 16 miljarder kronor. Läs mer på www.siemens.se

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD, SeaTwirl AB
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande, SeaTwirl AB
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB
Telefon: +46 70 728 14 64
E-post: goran.persson@siemens.com

Julia Skälegård, 21 May 2018

SeaTwirl in cooperation with Siemens

SeaTwirl and Siemens have entered into a cooperation agreement which takes SeaTwirl closer to the goal of becoming a leader in floating wind power. SeaTwirl and Siemens are looking forward to a long-term cooperation focused on the technical parts of a floating wind turbine.

SeaTwirl is working according to plan towards the goal of launching a commercial size turbine in 2020. By entering into a strategic partnership with Siemens, a big and important step towards that goal has been taken.

”Siemens is working for a smart and digital industrial production where renewable energy will lead to sustainable industrial production. Siemens views supporting SeaTwirl with our sustainable solutions as strategically important”, says Göran Persson, division head Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB.

”Our technology has the potential to change how floating wind turbines will be built in the future. A cooperation with Siemens is important for realizing our goal of becoming a leading player in floating wind power. This agreement is part of our journey towards that goal and is naturally therefor very pleasing for us”, says Gabriel Strängberg, CEO of SeaTwirl.

 

About Siemens
Siemens is global company with innovative solutions for intelligent infrastructure, sustainable energy, efficient manufacturing and healthcare through electrification, automation and digitalization.

In 2017, Siemens AG had a turnover of 83 billion euro and 377 000 employees in over 200 countries. Siemens has been in Sweden since 1893 and has about 4 200 employees in about 40 locations with headquarters in Stockholm.

Siemens Sverige had a turnover of about 16 billion SEK in 2017.
Read more at www.siemens.se

For more information, please contact:

Gabriel Strängberg, CEO
Phone: +46 70 480 55 29
E-mail: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Chairman
Phone: +46 73 363 10 75
E-mail: roger.cederberg@ventures.gu.se

Göran Persson, division head Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB
Phone: +46 70 728 14 64
E-mail: goran.persson@siemens.com

Julia Skälegård, 21 May 2018

Intresserad av våra produkter?

Vill du veta mer om hur SeaTwirl kan hjälpa dig att leverera förnybar energi till lägsta möjliga kostnad? Välkommen att kontakta oss för en presentation av produkter och lösningar.

Följ oss via nyhetsbrev

Career

Vill du arbeta med framtidens vindkraftverk? Se våra lediga tjänster här.