Bokslutskommuniké 2016.09.01 till 2017.08.31 är publicerad

Rapporten finns att ladda ner och läsa på hemsidan, under fiken "För investerare".

Läs bokslutskommunikén här.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser under perioden (2017-06-01 – 2017-08-31)

  • Andreas Blom tillträder som CFO

Väsentliga händelser efter perioden (2017-09-01 – )

  • SeaTwirl startar norskt dotterbolag

Finansiell utveckling under perioden (2017-06-01 – 2017-08-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -953 822 kr (-420 987 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 11 252 015 kr (9 498 898), därtill kommer kostnader för patent om 698 369 kr (528 223 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 527 661 kr (-1 185 705 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 047 101 kr (1 022 241 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 28 721 103 kr (9 977 309 kr) varav räkenskapsårets resultat (2016-09-01 – 2017-08-31) utgjorde -5 256 206 kr (-1 840 910 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under fjärde kvartalet.

2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2