Delårsrapport för Q2

Rapporten finns att ladda ner och läsa på hemsidan, under fiken "För investerare".

Läs delårsrapporten här.
Läs hela pressmeddelandet här.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser under perioden (2017.12.01 – 2018.02.28)

  • Beviljades ett amerikanskt patent för en lösning som optimerar rotationshastighet
  • Förberedelser för en kommersiell fas genom förstärkning på marknads- och säljsidan med en affärsutvecklare
  • Årsstämma i Göteborg där Charlotte Bergqvist, en tungviktare i energibranschen, valdes in i styrelsen

 

FINANSIELL UTVECKLING

Finansiell utveckling under perioden (2017.12.01 – 2018.02.28)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 394 815 kr (-742 217 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 12 649 953 kr (10 231 557 kr), därtill kommer kostnader för patent om 865 271 kr (628 452 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 916 580 kr (20 552 805 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 14 600 770 kr (20 841 842 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 26 150 693 kr (30 317 082 kr) varav periodens resultat (2017-12-01 – 2018-02-28) utgjorde -1 394 815 kr (-743 063 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet.

 

VD:S KOMMENTARER 

”Ytterligare ett kvartal har passerat och vi har sett ökat intresse för flytande vindkraft. Våra norska vänner, som är några av världens främsta experter inom flytande offshore-strukturer efter att ha borrat efter olja på den norska kontinentalsockeln sedan 60-talet, har tagit ytterligare steg in i vår bransch.

Statoil meddelade i mitten av februari att världens första kommersiella flytande vindkraftspark, Hywind utanför Skottlands kust, överträffade förväntningarna under sina första tre månader. Bolaget är så övertygade av möjligheterna inom flytande vindkraft och förnyelsebar energi att de i mitten av mars föreslog en namnändring från Statoil till Equinor för att reflektera utvecklingen mot ett bredare energibolag. På liknande sätt har oljeservicebolaget Aker Solutions gett sig in i den flytande vindkraftsbranschen där de ser stora möjligheter. Aker har investerat och bildat allians med ett amerikanskt bolag inom flytande vindkraft, Principle Power.

Utmaningen för oss i vindkraftsbranschen är enligt Giles Dickson – som är vd för WindEurope, vindkraftens branschorganisation i Europa – att bygga större turbiner, på 10–20 MW. Den största orsaken till att kostnaderna för vindkraft har fallit så mycket är att turbinerna har blivit större och den utvecklingen måste fortsätta, menar Dickson.

Dickson har rätt i att kostnaderna för vindkraft måste fortsätta sjunka och där har SeaTwirl utöver möjligheten att placeras i bättre vindlägen flera tydliga fördelar. Vertikalaxlade turbiner är enklare att skala upp och bygga stora, samtidigt som driftkostnaderna blir lägre, dels på grund av den enklare konstruktionen och dels på grund av att alla komponenter som kräver underhåll sitter närmre vattenytan.

Sammanfattningsvis så talar alltså utvecklingen i omvärlden för oss. Det finns ett ökande intresse från kapitalstarka aktörer med stor offshore-expertis samtidigt som SeaTwirl uppfyller alla de krav som ställs på framtidens vindkraftverk.

Med den externa medvinden jobbar vi hårt för att ta tillvara på möjligheterna. På årsstämman som hölls den 26 februari vässade vi vårt team ytterligare då Charlotte Bergqvist valdes in i styrelsen. Charlotte har en lång erfarenhet från vindkraft och som ordförande för elbranschens intresseorganisation Power Circle och ledamot i Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för det svenska elnätet, är hon en tungviktare inom branschen.

Den positiva utvecklingen i omvärlden, samt att vårt engagerade team arbetar enligt plan mot ett sjösatt fullskaligt verk 2020 ger oss goda förhoppningar om en stark framtid för flytande vindkraft och SeaTwirl.”


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2