SeaTwirl delårsrapport för perioden mars–maj

Rapporten finns att ladda ner och läsa på hemsidan, under fiken "För investerare".

Läs delårsrapporten här.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

”Arbetet med vår fullskaliga turbin SeaTwirl S2 löper på väl och vi gör framsteg i alla delar av projektet. Vi är med vår lösning och kompetens en attraktiv samarbetspartner, vilket under perioden visade sig genom flera inledda samarbeten, bland annat med Siemens. Vår bransch, flytande vindkraft, har medvind och vi har en lösning som ger oss skäl att vara optimistiska om framtiden”, sammanfattar vd Gabriel Strängberg.

 

Väsentliga händelser under perioden (2018-03-01 – 2018-05-31)

  • Inleder ett samarbete med Siemens fokuserat på de tekniska delarna i ett flytande vindkraftverk
  • Inleder ett forskningssamarbete med Chalmers och RISE inom ramen för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum
  • SeaTwirl riktar in sig på nischmarknader genom samarbete med specialistbolag inom offshore och solceller
  • SeaTwirl söker ny finanschef

 

Finansiell utveckling under perioden (2018-03-01 – 2018-05-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 171 479 kr (-635 595). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 13 343 786 kr (10 785 329), därtill kommer kostnader för patent om 924 619 kr (663 773).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -2 368 393 kr (-1 267 080). Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 232 377 kr (19 574 762).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 24 972 769 kr (29 674 931) varav periodens resultat (2017-03-01 – 2017-05-31) utgjorde -1 177 924 kr (-642 151). Bortsett från periodens resultat och omföring inom Eget kapital avseende Fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under tredje kvartalet.

 

VD Gabriel Strängbergs kommentarer

”Vårt arbete med SeaTwirl S2, vårt fullskaliga vindkraftverk på 1MW som ska sjösättas 2020, löper på väl och vi gör framsteg inom alla projektets huvudkomponenter: turbin, generatorhus, elsystem, undervattensdel och förankringssystem. Vi lägger mycket energi på de tekniska lösningarnas skalbarhet och fokuserar även extra på själva installationen, där vertikalaxlade lösningar med sin låga tyngdpunkt kan spara stora kostnader och minimera stora risker jämfört med traditionella verk.

Samtidigt som vi fortsatt arbetar på med beräkningar och konstruktion har vi kommit in i en fas då våra externa samarbeten blir allt fler och allt mer konkreta. Tydliga tecken på det är att vi under perioden har inlett ett strategiskt samarbete med Siemens och ett forskningssamarbete med Chalmers och RISE inom ramen för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum. Vi har också tecknat ett LOI (Letter of Intent) med två andra specialistbolag med målet att tillsammans kunna erbjuda utvalda nischmarknader förnyelsebar el, vilket skulle kunna vara en snabbare väg till marknad.

Vår marknad, flytande vindkraft, är i sin linda men har ändå kraftig medvind. Det märktes på de positiva tongångarna som var när vi i april besökte den flytande vindkraftskonferensen FOWT 2018 i Marseille. De goda vindförhållandena längre ut till havs, samt avsaknaden av grunda vatten gör att flytande vindkraft har alla förutsättningar att bli en stor faktor i ett hållbart energisystem. Nu är det upp till branschen att hitta de lösningar som är kostnadseffektiva nog för att leva upp till den potentialen. SeaTwirl, som från början har designats för att flyta på havet, är här väl positionerat för att ta en ledande position.

I delar av projektet – främst för generatorkonfigurationer och elsystem – jobbar vi nu tillsammans med vår strategiska partner Siemens för att ta fram kostnadseffektiva och robusta lösningar. Vi är väldigt nöjda med att ha fått Siemens med på tåget genom det här samarbetet  och vi ser deras intresse för oss som ett externt kvitto på att vi har en väldigt spännande lösning.

Vår nytänkande design och vårt väldigt kompetenta team drar till sig stort intresse, vilket inte minst märks genom forskningssamarbetet med Chalmers och RISE inom ramen för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum. Att samarbeta med andra kommer att hjälpa oss, när vi ska realisera vår vision att slå oss in på energimarknaden med den mest kostnadseffektiva lösningen. Därför kommer vi fortsätta att träffa potentiella partners för att diskutera olika samarbeten.

Alla vi möter är optimistiska om den flytande vindkraftens framtid och jag tycker att vi, med vår i alla avseenden kostnadseffektiva design, har skäl att vara extra optimistiska. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla som besökte oss på vår investerardag i Lysekil den 19 juni och hela teamet för deras insatser.

Jag och SeaTwirl-teamet önskar er en trevlig sommar!”

 

 


2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2