SeaTwirl delårsrapport för Q1

Rapporten finns att ladda ner och läsa på hemsidan, under fiken "För investerare".

Läs delårsrapporten här.
Läs hela pressmeddelandet här.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser under perioden (2017-09-01 – 2017-11-30)

  • Beviljades 500 000 kr i bidrag av Vinnova
  • Beviljats patent i Europa för en konstruktion av turbinen som kan stå emot hårda vindar
  • Startat ett norskt dotterbolag
  • Deltagit på Stora Aktiedagen i Stockholm

Väsentliga händelser efter perioden (2017-12-01 –)

  • Ytterligare två personer har anställts, varav en för affärsutveckling
  • Beviljats ett amerikanskt patent för lösning som optimerar rotationshastighet

 

FINANSIELL UTVECKLING

Finansiell utveckling under perioden (2017-09-01 – 2017-11-30)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 172 182 kr (-892 293 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 12 049 675 kr (9 863 665), därtill kommer kostnader för patent om 729 619 kr (597 699 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 529 751 kr (-703 204 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 517 350 kr (319 037 kr)
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 27 545 628 kr (9 078 169 kr) varav räkenskapsårets resultat (2017-09-01 – 2017-11-30) utgjorde -1 175 475 kr (-899 140 kr) Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet

2024.05.17

SeaTwirl appears in SvD (Perspektiv hållbarhet)

Read more here!

2024.05.07

Recorded video from SeaTwirl’s Q&A session with CEO Johan Sandberg

https://youtu.be/4ObEd-FJjBc?si=hjvktwNa8UyL0P2N

2024.04.26

New video published with our CEO

https://youtu.be/vaX9v5GfTXI?si=g9aFhoMstkgvU2q2